การบริการ : กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

          กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ให้บริการด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชนตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ยกเว้นห้องปฏิบัติการทดสอบและกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรักษาความเป็นกลางในการรับรอง ซึ่งในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมีขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบครอบคลุมด้านฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล, อาหาร, อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง, ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง, รองเท้าและเครื่องหนัง, ผลิตภัณฑ์พลาสติก, เซรามิกและแก้ว, เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา), ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย), สิ่งแวดล้อม, กระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ สำหรับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มีขอบข่ายครอบคลุมทั้งการสอบเทียบ การทดสอบ และการทดสอบทางการแพทย์ การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงครอบคลุมสาขาทั้งทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมและอื่นๆ

 

logo bla th 63  online lab 63

logoservice2 63

 

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

หน่วยงานในสังกัด