หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเพื่อความสามารถของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประกาศนียบัตร

  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย

กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

หน่วยงานในสังกัด