หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

1.จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการกำหนดนโยบายด้านการวิจัย
2.วางแผนกรอบการดำเนินงานวิจัยของกรมให้เป็นไปตามแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกรอบการวิจัยของกรม
4.บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานักวิจัยกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

หน่วยงานในสังกัด