th en 

ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ประกาศ  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ    ประกาศ ที่ อว 0301/ว 18089

 1. ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

       ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ.กำหนด และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น 

เอกสารและหลักฐาน (เขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง" พร้อมลงชื่อและวันที่กำกับในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ)

 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ   แบบฟอร์ม
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่  ยื่นความประสงค์ขอโอน

 • ยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง(ในวันเวลาราชการ) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้วลพานุกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • ทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียนถึงฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันรับจดหมายของผู้สมัคร (เขียนมุมซองด้านขวาล่างว่า "ยื่นโอน")
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-7037
footer dssnews