อุตสาหกรรมเซรามิก สร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี