8.การขอรับใบประกาศนียบัตร ?

เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วสามารถขอใบประกาศนียบัตรได้ ดังนี้

  1. ผู้เรียนขอใบประกาศนียบัตรโดยคลิกที่ "ขอใบรับรอง" ซึ่งต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริง (หากไม่มีหน้าต่างให้ใส่เลขบัตรประชาชน ดูวิธีแก้ไขได้ที่เมนู "ใบรับรองไม่แสดง")
  2. ผู้เรียนจะได้รับอนุมัติใบประกาศภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนขอ (โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรจะต้องเรียนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  3. ผลการอนุมัติจะแจ้งผ่านทาง Message Box และทางอีเมล์ที่ท่านแจ้งไว้ กรณีไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ JunkBox หรืออีเมล์ขยะของระบบอีเมล์

** กรณีเรียนไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตร ระบบจะไม่ปรากฎข้อความ "ขอใบรับรอง" แต่จะแสดงเวลาที่เรียนไปทั้งหมด จนกว่าจะเรียนครบหรือมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จึงจะปรากฏข้อความให้ขอประกาศนียบัตรได้ **