5.กรณีไม่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร โปรดตรวจสอบ ?

1. ผู้เรียน ต้องผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. ชื่อ-นามสกุล ของท่านที่สมัครเรียน ต้องเป็นภาษาไทย หากต้องการแก้ไขแจ้งกลับที่

    elearning@dss.go.th Message Box ของระบบ หรือ โทร 0 2201 7494

3. ส่งแบบฝึกหัดครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร (กรณีที่หลักสูตรระบุให้ส่งแบบฝึกหัด) ดำเนินการ

     - กรณีระบุให้ส่งแบบฝึกหัดทางอีเมล ให้ส่งอีเมลที่ elearninghomework@dss.go.th โดยระบุ username ชื่อหลักสูตร และ section มาด้วย

     - กรณีแบบฝึกหัดอยู่ในระบบ assessment ต้องส่งในระบบเท่านั้นไม่สามารถส่งรูปแบบอื่นได้