6.หากในระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็ม จะต้องทำอย่างไร

หากในระบบสมัครฝึกอบรมออนไลน์จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเต็ม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ จะมีวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้หรือไม่?


ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ต้องตรวจสอบหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ หากมีผู้สมัครรายอื่นยกเลิกการเข้าอบรม บนเว็บไซต์จะปรากฏที่ว่างให้ผู้ที่ต้องการสมัครรายอื่นสามารถสมัครเรียนแทนที่ได้ ดังนั้นผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถดำเนินการสมัครออนไลน์ได้ ทั้งนี้ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครทางโทรสารทุกกรณี