14.ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

1.การชำระค่าธรรมเนียมค่าเข้าร่วมกิจกรรมฯ

เมื่อได้รับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ สามารถดำเนินการชำระเงินได้ดังนี้

  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ค่าธรรมเนียม 15 บาท โดยชำระเป็นเงินสดหรือเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • เคาน์เตอร์งานการเงิน ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ชั้น 1 อาคารตั๊ว ลพานุกรม ถ.พระรามที่ที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยชำระเป็นเงินสดหรือเช็คของบริษัท สั่งจ่ายในนาม “กรมวิทยาศาสตร์บริการ” (รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยวันที่ในเช็คต้องไม่เกิน 15 วัน ในวันที่ชำระเงิน)พร้อมรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที