2.ทดสอบน้ำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.257-2549) ค่าทดสอบเท่าไหร่ ทดสอบกี่รายการ

ค่าทดสอบ 13,500 บาท ทดสอบ 29 รายการ แบ่งเป็นทดสอบทางฟิสิกส์และเคมี 24 รายการ ทางจุลชีววิทยา 5 รายการ