3.ห้องปฏิบัติการ วศ. สามารถตรวจสอบสมบัติอะไรในตัวอย่างประเภทเชื้อเพลิงแข็งชีวมวล/ถ่านอัดแท่ง?

ห้องปฏิบัติการ วศ. สามารถทดสอบปริมาณ ความชื้น (Moisture) เถ้า (Ash) สารที่ระเหยได้ (Volatile matter) คาร์บอนคงตัว (Fixed carbon) คาร์บอน (Carbon) ไฮโดรเจน (Hydrogen) ไนโตรเจน (Nitrogen) กำมะถัน (Sulfur) ออกซิเจน (Oxygen) ค่าความร้อนแบบกรอส (Gross calorific value) ค่าความร้อนแบบเนท (Net calorific value)