1.การขอใบรับรองสินค้า (Certificate of Analysis, COA) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ COA

          1. ชื่อตัวอย่าง

          2. ลักษณะตัวอย่าง

          3. ชื่อผู้ผลิต

          4. ที่อยู่ผู้ผลิต

          5. ชื่อผู้ส่งออก

          6. ที่อยู่ผู้ส่งออก

          7. หมายเลข Lot. และ PI

          8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ

          9. จำนวนสินค้าที่จะส่งออก

และ  COA นี้ใช้สำหรับ Lot. ต่อ Lot. เท่านั้น