12.ภาชนะเซรามิก

1.การขอใบรับรองสินค้า (Certificate of Analysis, COA) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการขอ COA

          1. ชื่อตัวอย่าง

          2. ลักษณะตัวอย่าง

          3. ชื่อผู้ผลิต

          4. ที่อยู่ผู้ผลิต

          5. ชื่อผู้ส่งออก

          6. ที่อยู่ผู้ส่งออก

          7. หมายเลข Lot. และ PI

          8. รายละเอียดของสินค้า รูปแบบการบรรจุ

          9. จำนวนสินค้าที่จะส่งออก

และ  COA นี้ใช้สำหรับ Lot. ต่อ Lot. เท่านั้น

2.การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร ต้องทดสอบรายการอะไรบ้าง ต้องใช้ตัวอย่างจำนวนเท่าไร

 การทดสอบภาชนะเซรามิกและแก้วที่ใช้กับอาหาร

รายการทดสอบ

มาตรฐาน

จำนวนชิ้นตัวอย่าง

ลักษณะตัวอย่าง

การขอใบรับรองสินค้า 

(COA )

จำนวนวันทดสอบ

ตะกั่ว, แคดเมียม

ISO 6486,

ISO 7086,

 EU directive และตามมาตรฐานอื่นๆที่ลูกค้าร้องขอ

2-4

ต้องใช้ตัวอย่างที่มีขนาดและลวดลายเหมือนกัน

ต้องมีข้อมูล

Lot No. ที่ผลิต รวมทั้งแนบเอกสาร  Invoice ที่มีข้อมูล Number and type of package

และเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท/ 1 ใบ COA

ไม่เกิน

20 วันทำการ