7.วันและเวลารับรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ

วันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่พักกลางวัน)