ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่26/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สปป.ลาว

  

  

        10 มีนาคม 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ- 0132 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ( National  Environment Laboratory; NEL), Environmental Quality Monitoring Center, Natural Resources and Environmental Institute (NREI), LAO PDR รายการทดสอบ ซีโอดีในน้ำเสีย และแคดเมียม โครเมียม ทองแดง นิกเกิล  ตะกั่วในน้ำผิวดิน ณ ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว โดยผู้รับมอบหนังสือรับรอง คือ Mdm. Sisouphanh Vongdara หัวหน้าสถาบัน NREI และมี Mdm. Bounkham Vorachit รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยกำกับดูแลทางกฎหมายของ สปป.ลาว ประมาณ 50 ท่าน

        ในการนี้ NREI จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญและประโยชน์ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 โดย นว.ชพ. ดุษฎี มั่นความดี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมงานมีความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของผลการทดสอบที่เชื่อถือได้จากห้องปฏิบัติการที่มีการประกันคุณภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้มุ่งมั่นพัฒนาห้องปฏิบัติการของตนเอง หรือเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025  การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของห้องปฏิบัติการ ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(ข่าวที่25/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation Meeting Schedule on Progress of laboratory accreditation between DSS, Thailand and DSM, Lao PDR” ณ สปป.ลาว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation Meeting Schedule on Progress

of laboratory accreditation between DSS, Thailand and DSM, Lao PDR” ณ สปป.ลาว

  

  

         10 – 11 มีนาคม 2559 นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางดุษฎี มั่นความดี  และนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล         นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ “Cooperation Meeting Schedule on Progress of laboratory accreditation between DSS, Thailand and DSM, Lao PDR”  ณ กรมมาตรฐานและวัดแทก (Department of Standard and Metrology,DSM)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศ สปป.ลาว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ สปป.ลาว  และร่วมกันทบทวนแผนการดำเนินงานในปี 2559 – 2560 ตามบันทึกความร่วมมือ“Cooperation programme on the development of conformity     assessment and standardization”  ระหว่าง กรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเทศไทย  โดยมี Mr. Viengthong  Vongthavilay, Deputy Director General of DSM ผู้แทนของกรมมาตรฐานและวัดแทก ได้สรุปผลการดำเนินงาน และเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเร่งดำเนินการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025โดยเร็ว

(ข่าวที่24/2559) วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194 เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน

วศ. จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194 เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน

        

          15 มีนาคม 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 194 เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาเป็นวิทยากร    ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

(ข่าวที่23/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

  

  

             9 มีนาคม 2559 นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย เรื่องทรัพยากรสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(ข่าวที่22/2559) วศ. จัดสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact Materials

วศ. จัดสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact Materials

  

  

           29 กุมภาพันธ์ 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานสัมมนา The Updating the Legislation on Food Contact Materials เป็นการเสวนากลุ่มโดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน กฎระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร ได้แก่ นางบังอร บุญชู ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน นางปนัดดา ซิลวา ผู้แทนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นางอุษา บำรุงพืช ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนางสาวศลินา แสงทอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Ralph Derra จากสถาบัน ISEGA Institute สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารของไทยและประเทศคู่ค้า ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและแข่งขันส่งออกสินค้าของไทย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบ ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักวิชาการและนักวิเคราะห์วิจัย และผู้ประกอบการ โดยมีผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคการผลิต และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

  1. (ข่าวที่21/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สนับสนุนแก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน OTOP ไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  2. (ข่าวที่20/2559) วศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ”
  3. (ข่าวที่19/2559) วศ. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  4. (ข่าวที่18/2559) วศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ SMEs ทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานสากล
  5. (ข่าวที่17/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 193 เรื่อง คุณรู้จัก กบข. ดีแล้วหรือยัง?
  6. (ข่าวที่16/2559) วศ. จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ วศ.
  7. (ข่าวที่15/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Lead assessor training course”
  8. (ข่าวที่14/2559) วศ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคกลาง
  9. (ข่าวที่13/2559) วศ. พร้อมโชว์ผลงาน ขนงานวิจัยร่วม “Tech Show…หิ้งสู่ห้าง” ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
  10. (ข่าวที่12/2559) วศ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2559