(ข่าวที่176/2561)81 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ แหล่งองค์ความรู้ เพื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้อง Lab

 

 

A7 4 A7 3

A7 2 A7 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดงานวันสถาปนา สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ พร้อมด้วยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร และผู้เกียณราชการที่เคยปฏิบัติงาน และอาจารย์ผู้สอนของสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ รวมทั้งศิษย์เก่าสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันครบรอบ 81 ปี ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องโถง ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้ความสำคัญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้อง Lab และการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ต่างๆ ของโลก เป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งผลกำไรจากสินค้าและบริการที่ได้มากขึ้น จะทำให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตาม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE