(ข่าวที่91/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เข้าศึกษาดูงาน

 

 

rsz mg 6160 rsz mg 6187

rsz mg 6202 rsz mg 6212

26 มิถุนายน 2561 นางวรรณี อู่ไพบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 1 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญ และการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงได้รับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัมน์ ดียอดยิ่ง ภาพ : จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE