(ข่าวที่77/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

IMG 5689 IMG 5722

IMG 5753 IMG 5864

IMG 5961 IMG 6021

8 มิถุนายน 2561 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และประธานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศปว.)เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สู่โรงเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประภาสสิทธิ์ โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 280 คน

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ จึงส่งเสริมให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์ (Science Library Corner) สำหรับเด็กและเยาวชน มุมสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชน เป้าหมายพัฒนายกระดับห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชนและประชาชน คาดหวังช่วยให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำความรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการคิดและตัดสินใจ ต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรมต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ร่วมกับเครือข่าย ศปว. และห้องสมุดสีเขียวและบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด นำหนังสือและสิ่งของบริจาคมอบให้แก่ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเพลิง(คงสกุลมากอุทิศ) โรงเรียนวัดโขดเขมาราม โรงเรียนวัดตาลเอน โรงเรียนวัดแก้วตา และโรงเรียนวัดทางกลาง โดยหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอดีตผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี ได้จัดให้มีพิธีเปิดและและรับมอบห้องสมุดโรงเรียนวัดบางเพลิง และภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ การสาธิตการทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวภาพ Kids Lab ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีนิทรรศการ สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ฯลฯ คาดหวังกระตุ้นให้มีการนำความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป///////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE