(ข่าวที่142/2560) ครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”

ครบรอบ 80  ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

 “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”

rsz img 1152 rsz img 1161

rsz img 1106 rsz img 1212

19 พฤศจิกายน 2560 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสถาปนา วันครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการที่เคยปฏิบัติงาน เข้าร่วมทำบุญวันครบรอบฯ ณ ห้องโถง ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ            

ในพ.ศ.2480 ดร.ตั้ว ลพานุกรม จัดการตั้งสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ เริ่มใช้ใน พ.ศ.2480  มีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาเคมีทางปฏิบัติ สามารถเข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ได้ ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับบทบาทและภารกิจ ให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยการบรรยายในห้องอบรม การฝึกปฏิบัติงานจริง ทั้งในส่วนของเทคนิคการวิเคราะห์ทางด้านเคมี ชีววิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัด ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริงต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE