(ข่าวที่125/2560)พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

rsz img 6543 rsz img 6552

rsz img 6507 rsz img 6558

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในการเปิด พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบใบประกาศกิติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2560 มีผู้เกษียณราชการ 5 คน ได้แก่

1. ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. นางสุธีรา เครือคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวพูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

4. นายไพสิฐ   หมัดเซ็น ช่างซ่อมบำรุง ระดับ 3

5. นายวิชัช ศรีอัมพร พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2

ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE