(ข่าวที่71/2560)วศ. / ก.วิทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการแก้ว เซรามิก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วศ. / ก.วิทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการแก้ว เซรามิก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

 

            กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดย นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวง และทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูงานผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ซึ่งผู้ประกอบการประสบปัญหา แก้วที่ผลิตแล้วเก็บไว้ในโกดังแล้วเกิดฝ้าขึ้นบนผิวแก้ว จึงต้องการปรับสูตรแก้วเพื่อลดปัญหา วศ. จึงได้ให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงสูตร และทดสอบตามมาตรฐาน ISO 719 Hydrolytic resistance of glass grain at 98C และวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบและแก้วที่ปรับปรุงสูตรเพื่อหาสูตรแก้วที่เหมาะสม และแนะนำวิธีการล้างแก้วฝ้าดังกล่าว และ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงงานรัตนโกสินทร์ 1 และ ผู้ประกอบการโรงงานเถ้าฮงไถ่ วศ. ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนารูปแบบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ระดับวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบตามความต้องการของตลาดได้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดราชบุรี

----------------------------------------------------------------

ภ่าพ : สำนักเทคโนโลยีชุมชน / ข่าว: จิตลดา คณีกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE