(ข่าวที่ 104/2567) ศ.อว. เดินหน้าเสริมความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทยเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล

F494 3 F494 1

F494 4 F494 2

 

           วันที่ 29 เมษายน 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Uncertainty of Measurement for testing Laboratory” มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทยด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ โดยเฉพาะการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          นางสาวภัทริยาฯ รองอธิบดี วศ. กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ผลของการวัดหรือการวิเคราะห์ที่ได้เป็นเพียงค่าประมาณของค่าจริงหรือค่าที่ตกลงยอมรับร่วมกันของสิ่งที่ถูกวัดเท่านั้น ทำให้ไม่มีการวัดครั้งใดให้ผลถูกต้องที่สุด ความไม่สมบูรณ์นี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดขี้น ดังนั้นผลของการวัดจำเป็นต้องระบุค่าความไม่แน่นอน เพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของการวัดนั้นๆ ซึ่งค่าความไม่แน่นอนของการวัดมีผลต่อการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การรายงานผลการทดสอบโดยนำค่าความไม่แน่นอนมาร่วมพิจารณาจะส่งผลให้ค่าที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยอย่างยั่งยืน
           กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) วศ. ได้จัดอบรมดังกล่าวฯ ในวันที่ 29-30 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯจำนวน 60 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ประเมินด้านวิชาการของกรมและบุคลากรของกองฯ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผลการวัดให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือภายใต้แนวทางปฏิบัติและหลักวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor