(ข่าวที่ 79/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ "กองวัสดุวิศวกรรม"

 

F05 3 F05 2

F05 1 F05 4

 

            เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานและเยี่ยมชมภารกิจของกองวัสดุวิศวกรรม (วว.) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ของ วศ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารตั้ว ลพานุกรม และอาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 120 คน ทั้งนี้กิจกรรม Open House ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจสำคัญในแต่ละด้านของ วศ. ในการให้บริการภาคประชาชน ผู้ประกอบการและการวิจัยพัฒนา
            สำหรับกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อหาองค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทางด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
3. สอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์วัด ตามมาตรฐานสากล ให้กับภาคอุตสาหกรรม
4. ให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และฟิสิกส์เชิงกลและวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสนับสนุนการส่งออก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor