Thai English 

(ข่าวที่316/2565) วศ.อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ปลาส้มและการแปรรูปปลา ณ จังหวัดขอนแก่น

319122239 520145003474491 7709957139380643805 n  319090879 520144890141169 8193338902143214480 n

319122239 520145086807816 1218922947401504022 n  319276016 520144923474499 1720480152661398621 n=

               วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยทีมนักวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (ประเภทปลาส้มและการแปรรูปปลา)” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าชุมชนที่ต้องการของผู้บริโภค
               ทั้งนี้ วศ.อว. ได้วิจัยและพัฒนาจนได้กระบวนการผลิตที่สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ ปลาส้มสูตรสมุนไพร ปลายอ และปลาจ๊อ จึงได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยองค์ความรู้ดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ปลาส้ม และผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 30 ราย ซึ่งผลจากการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD