(ข่าวที่299/2565) วศ.อว. ปลูกจิตสำนึกเสริมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน

151165 2 1.jpg   151165 2 2.jpg

151165 2 3.jpg   151165 2 4.jpg

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ได้รับเกียรติจาก นายพิชชา สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน กองทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 60 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กิจกรรมสนทนาประสา วศ. ครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากร วศ. เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อตนเอง องค์กรและส่วนรวมต่อไป
       ในส่วนของหน่วยงาน วศ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พร้อมกำหนดมาตรการและวิธีการในการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนในการประหยัดพลังงานต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD