(ข่าวที่64/2562)ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562

D4 1 D4 3

D4 2 D4 4

วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ศูนย์ราชการ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดงานฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ และผลงานของส่วนราชการ และทำให้ข้าราชการตระหนักถึงคุณสมบัติที่ดีของการเป็นข้าราชการ เพื่อยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตลอดจนเพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายอนนท์ ป้อมประสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
2. นายสมชาย เงินเนย พนักงานขับรถยนต์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE