๏ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 

=> ดูรายละเอียด การประเมินส่วนราชการย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

หน่วยงานในสังกัด