๏ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ วศ.

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
ประจำปีงบประมาณ 2559
 
ประจำปีงบประมาณ 2558

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

หน่วยงานในสังกัด