ติดต่อหน่วยงาน : กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

ที่อยู่ ชั้น 3 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม 75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7128  โทรสาร 0 2201 7127

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

หน่วยงานในสังกัด