ติดต่อหน่วยงาน : กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ-บริการห้องสมุด: วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์ : +66-2201-7250-56
โทรสาร : +66-2201-7265
เว็บไซต์  : http://siweb.dss.go.th
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • ใบสมัครสมาชิกออนไลน์ :

QR 1

  • Ebook: DSS Science eBook Application

QR 2

  • Facebook:  Science Library – Department of Science Service

QR 3

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

หน่วยงานในสังกัด