ติดต่อหน่วยงาน : กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)

75/7 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์   โทรสาร 

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)

หน่วยงานในสังกัด