ติดต่อหน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SAL)
75/7 
 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7109  โทรสาร 0 2201 7109

กลุ่มอำนวยการวิจัย (อจ.)

หน่วยงานในสังกัด