โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการว่างงานของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการสำรวจและเก็บข้อมูลศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ เพื่อใช้วางแผนสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
ของประเทศ

  1. 1.ชื่อตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

กรมวิทยาศาสตร์บริการดำเนินการจ้างบุคคล/ประชาชนทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ จำนวน 306 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563)

อัตราค่าจ้าง จำนวน 9,000 บาทต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 9,000 บาท โดยผู้รับจ้างต้องทำงานบริการในหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จของงานครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้น ๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ ๆ มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถบันทึกข้อมูลภาษาอังกฤษได้ และมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

(3) เป็นผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

(1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น เอกสารหรือหนังสือห้างร้านหรือบริษัทเอกชนที่แสดงการได้รับผลกระทบดังกล่าว หรือเอกสารหรือหนังสือการรับรองจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

(2) เอกสารข้อมูลผู้เสนอราคา

(3) TOR ผู้เสนอราคา

(4) เอกสารใบเสนอราคา

(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา

(6) สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา

(7) สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนา

(8) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารพร้อมรับรองสำเนา

(9) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (1) - (4) ที่ลิงก์ในข้อ 9.

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ และส่งเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากไม่ได้รับการคัดเลือกจะคืนเอกสารให้ทั้งหมด

4. ช่องทางการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  • กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสมัครทางออนไลน์ที่ลิงก์นี้
    >>https://forms.gle/ofCXoeyt347i53tz9
  • ต่างจังหวัด สมัครทางออนไลน์ที่ลิงก์นี้ >> https://forms.gle/YrZSoMuaTHgba82T9

หรือตาม QR Code >>

                                 1                                        2

   QR Code                                                                             QR Code

                                    สำหรับพื้นที่ กรุงเทพฯ                                                                สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม  การสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากตัวผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

เพื่อเป็นไปตามการป้องกันการระบาดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการคัดเลือกจาก

(1) บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฯ โดยพิจารณาจากข้อมูลของการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

(2) การสัมภาษณ์ออนไลน์

6. การประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของประกาศฯ เพื่อสัมภาษณ์ออนไลน์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะสัมภาษณ์ออนไลน์และแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านตามเงื่อนไขของประกาศฯ ให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

7. การจ้าง/การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

(1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จะจ้างเหมาบริการผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามจำนวนอัตราที่กำหนด โดยมีระยะเวลาการจ้างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการดังนี้

(1.1) ทำสัญญาจ้างเหมาบริการ และจัดส่งเอกสารประกอบการจ้างปฏิบัติงาน

(1.2) รับฟังการปฐมนิเทศการปฏิบัติงานทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ตามวันและเวลาที่
กรมวิทยาศาสตร์บริการกำหนด

(2) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 306 คน กรมวิทยาศาสตร์บริการจะขึ้นบัญชีสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

75/7 ถ.พระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-201-7285, 02-201-7284

9. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดได้ที่  

https://bit.ly/3hH5e0O   หรือ 3.png