หน้าที่ความรับผิดชอบ : กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)

  1. พัฒนาธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางวิชาการ

  2. สร้างเครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ

  3. เชื่อมโยงบริการสนับสนุนหน่วยตรวจสอบและรับรอง เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาระบบการวัดสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและวิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

  4. อำนวยการพัฒนาเกณฑ์การยอมรับและแนวปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.)