ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง ได้จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ 2 รายการ

ได้แก่ เฝือกขาจากยางพารา และหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ