คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยี

ประกอบด้วยคู่มือจำนวน 6 คู่มือ

คู่มือประชาชน

ดาวน์โหลด
 1.การทดสอบความชำนาญ
 2.การบริการทดสอบ/สอบเทียบ/ขอใบรับรองสินค้า  

 3.การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ


 
 4.การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
 5.งานบริการทำบัตรยืมทรัพยากรสารสนเทศ  
 6.งานบริการฝึกอบรม

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ