ข้อมูลสถิติการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการลำดับ

สำนัก/กอง

จำนวนผู้ขอรับบริการ

1

สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

5 ราย

2

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

32 ราย

3

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

185 ราย

4

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.)

122 ราย

5

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

54 ราย

ยอดรวม

398 ราย

รายงานข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

 

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ