ประกาศขอหยุดให้บริการทดสอบชั่วคราว

 

1. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม (วล.) มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันหยุดราชการ วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ห้องปฏิบัติการ กลุ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม (วล.) จะไม่สามารถให้บริการทดสอบรายการ BOD ได้ จึงขอแจ้งงดรับตัวอย่างที่มีรายการทดสอบเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

 

2. ห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (ผล.) มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (ผล.) ที่ได้ให้บริการทดสอบปริมาณคาร์บอน (C) ด้วยเครื่อง Carbon and Sulfur Analyzer (CS 200) บัดนี้เครื่อง Carbon and Sulfur Analyzer เกิดการชำรุด ทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ (ผล.) จึงของดรับตัวอย่างที่มีรายการทดสอบดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ