แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติ (BCP)

  • แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2564   ดูรายละเอียด
  • แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2563  ดูรายละเอียด
    • แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2562   ดูรายละเอียด
    • แผนบริหารความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในสภาวะวิกฤติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2559   ดูรายละเอียด

     

    รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ