ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ


ข้อมูลการประกาศดึงมาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ( ด้วยเทคโนโลยี RSS ) | http://www.gprocurement.go.th
[ หมายเหตุ จะแสดงผลข้อมูลแบบรายวัน เท่านั้น ]
ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา
   1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    1. สอบราคา
   2. ประกาศราคากลาง    2. e-market
   3. ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา    3. e-bidding
   4. ประกาศเชิญชวน    4. คัดเลือก
   5. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก    5. เฉพาะเจาะจง
   6. ยกเลิกประกาศเชิญชวน    6. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   7. ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผูู้ที่ได้รับการคัดเลือก    7. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
   8. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน    8. จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   9. เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    9. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   10. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
   11. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   12. จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ

ติดต่อฝ่ายพัสดุที่เบอร์ โทร. 0-2201-7380-1 และ 0-2201-7379

ระบบนี้รองรับการใช้งจากบราวเซอร์ เท่านั้น


กลับสู่เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DSS
เริ่มนับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559