ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด วศ.

วันพฤหัสบดี ที่ 02 กรกฎาคม 2563

ค้นหาตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ : 2560 ของ : สะสมไตรมาส 4

จำนวนข้อมูลที่พบ 54 รายการ
ชื่อตัวชี้วัด แผนปี 2560 แผน สะสมไตรมาส 4 ผล สะสมไตรมาส 4 ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปี สถานะ หมายเหตุ ดูรายละเอียด
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบคุณภาพอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหาร ตัวชี้วัด : จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ (รายการ)20 20 20 100.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : จำนวนรายการที่ได้รับการพัฒนา/วิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ20 20 20 100.00
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ: จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและได้รับพัฒนา/ เพิ่มมูลค่า/ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ (ราย)140 140 172 122.86
โครงการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา (ราย)140 140 172 122.86
แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
โครงการวิจัยและพัฒนา สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)16 16 16 100.00
โครงการวิจัยและพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม ตัวชี้วัด : ร้อยละงานวิจัยที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายกำหนด (ร้อยละ)80 80 98.53 123.16
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองการสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม (เรื่อง)16 16 16 100.00
โครงการพัฒนานวัตกรรมวัสดุทางการแพทย์ ตัวชี้วัด : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (จำนวนเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ต่อโครงการวิจัย)1 1 1 100.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ: ร้อยละของผู้ประกอบการ OTOP ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจชุมชน (ร้อยละ)80 80 100 125.00
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ/ ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ราย)3500 3600 3981 113.74
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ราย)130 130 130 100.00
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ร้อยละ)80 80 87.2 109.00
โครงการการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจร ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ one stop service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น (ศูนย์)1 1 1 100.00
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจรตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ one stop service ในภูมิภาค (ร้อยละ)80 80 84.62 105.78
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจรตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ผลิต/ ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างในประเทศ (ร้อยละ)80 80 82 102.50
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ: จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน (ผลิตภัณฑ์)200 200 454 227.00
โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบสินค้าแบบครบวงจรตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้การรับรองคุณภาพได้ (ผลิตภัณฑ์)3 3 3 100.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีการปรับปรุงและจัดเตรียมเพื่อให้บริการภาคการผลิต สังคม และชุมชน (แห่ง)21 21 21 100.00
เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ราย)28 28 28 100.00
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ราย) 130 130 130 100.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายการ)80000 80000 155868 194.84
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล (โครงการ)5 5 5 100.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ร้อยละของสินค้าและบริการที่ส่งตรวจสอบและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)60 60 90.81 151.35
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)80 80 90.2 112.75
ผลผลิต: สินค้าได้รับการตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนสินค้าได้รับการทดสอบ สอบเทียบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค (ผลิตภัณฑ์)8800 8800 17001 193.19
ตัวชี้วัดผลผลิต (ตรวจสอบ สอบเทียบ) : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)80 80 84 105.00
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนรายการทดสอบที่ให้บริการเพื่อการส่งออก (รายการ)120 120 1049 874.17
ผลผลิต: ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองความสามารถ
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ห้อง)115 115 131 113.91
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนรายการวัสดุอ้างอิงที่ผลิตขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ (รายการ)10 10 19 190.00
ตัวชี้วัดผลผลิต : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฎิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ)80 80 87.8 109.75
ตัวชี้วัดผลผลิต : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านห้องปฎิบัติการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (ร้อยละ)80 80 84.8 106.00
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ (ห้อง)2000 2000 3366 168.30
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน (ร้อยละ)5 5 5 100.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล (รายการ)2700 2700 4261 157.81
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา(ห้อง)700 700 1891 270.14
ผลผลิต: การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)101000 101000 104918 103.88
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่ได้รับพัฒนา (ฐาน)1 1 1 100.00
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัลที่นำไปใช้ประโยชน์ (เรื่อง)1000 1000 1184 118.40
ตัวชี้วัดผลผลิต(สารสนเทศ) : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)80 80 85.4 106.75
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานด้านการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ)80 80 100 125.00
ผลผลิต: การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนระบบ/ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริการด้าน วทน. (เรื่อง)1 1 1 100.00
ตัวชี้วัดผลผลิต(ธรรมาภิบาล) : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)80 80 84.62 105.78
ผลผลิต: กำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (หลักสูตร)60 60 71 118.33

 

 

ตัวชี้วัดผลผลิต : จำนวนผู้ขอการรับรองความสามารถบุคลากร (คน)50 50 45 90.00
ตัวชี้วัดผลผลิต : ระดับความสำเร็จในการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถบุคลากร (ระดับ)5 5 4 80.00
ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)80 80 96.46 120.58
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ)80 80 97.05 121.31
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ความไม่พึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ)5 5 1.63 32.60
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : จำนวนกำลังคนด้าน ว. และ ท. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. (คน)3000 2887 10855 361.83
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : จำนวนกิจกรรม/ หลักสูตรการบ่มเพาะ และ/หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ว. และ ท. (หลักสูตร)60 60 78 130.00
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน วทน. ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)90 90 97.11 107.90
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. ที่มีความรู้ความตระหนักด้าน วทน. เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ)80 80 100 125.00
แผนงาน : แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ชื่อตัวชี้วัดแผนปี 2560แผน สะสมไตรมาส 4ผล สะสมไตรมาส 4ร้อยละเมื่อเทียบกับแผนทั้งปีสถานะหมายเหตุดูรายละเอียด
ตัวชี้วัดเป้าหมายบริการ : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชน ที่ได้รับการยกระดับ ด้วยวิทยาศาสตรืเทคโนโลยีและนวัตกรรม13 13 13 100.00
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชน ที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม13 13 13 100.00

หมายเหตุสถานะ = น้อยว่า 80% | = 81% - 99% | = มากกว่า 100%
                = มากกว่า 100% | = 81% - 99% | = น้อยว่า 80%