ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ" ในวันที่ 9 มิ.ย. 60

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ"

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

 

หลักการและเหตุผล

     ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวสูงมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มของของอาหารเพื่อสุขภาพ  ดังนั้น  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และผู้ประกอบการต้องการแนวคิด  หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และมีความต้องการสนับสนุนองค์ความรู้  เทคโนโลยี  ของนักวิจัยที่อยู่ในองค์กรของรัฐ

     กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน  นักวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร  ได้มีผลงานวิจัยที่หลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ  เช่น เครื่องดื่มธัญชาติเสริมกาบา  ผลิตภัณฑ์แครอทอาหารเช้า  ผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อาหารเช้า       ผักผลไม้แผ่นกรอบ   เครื่องดื่มสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปชนิดน้ำตาลต่ำ  ครีมเทียมผงเพื่อสุขภาพ พืชผักสมุนไพรอัดเม็ด  ข้าวเกรียบพืชผักโดยเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ ฯลฯ  ประกอบกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  หรือผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  ที่จะเชื่อมโยงนักวิชาการ  นักวิจัยให้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม  หรือการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตอาหารสุขภาพ

3. เพื่อได้เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

 

กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. ผู้ประกอบการ OTOP  SMEs  อุตสาหกรรม
  2. นักวิชาการ หรือผู้สนใจทั่วไป

 

สถานที่ฝึกอบรม

        กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 หลักสูตรการฝึกอบรม

         “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ”  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน (เวลา 8.30 - 16.30 น.)

 

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม

1,200  บาท/คน

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

footer dssnews