ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรมก่อสร้าง

 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                        บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง

 

สถานที่ฝึกอบรม

- ฝึกอบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

- ฝึกปฏิบัติ ณ อาคารโรงงานเซรามิก สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์”

 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.00 น.

เทคโนโลยีการบดผสมยาง/สูตรยางเพื่อใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

นายกาจพันธ์ สกุลแก้ว

10.00 - 12.00 น.

ภาคปฏิบัติ : การบดผสมยางเพื่อใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

วิทยากรภาคปฏิบัติ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

ภาคปฏิบัติ : การบดผสมยางเพื่อใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ (ต่อ)

วิทยากรภาคปฏิบัติ

 

สมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม อาคารสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ชั้น3 ห้อง 315

ติดต่อคุณภัณฑิลา ภูมิระเบียบ

โทรศัพท์ 0 2201 7161

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer dssnews