ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรมก่อสร้าง

 

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยียาง

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

                ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 – 10.00 น.

เทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

นางอรสา อ่อนจันทร์

10.00 - 12.00 น.

ภาคปฏิบัติ : การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

วิทยากรภาคปฏิบัติ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 16.00 น.

ภาคปฏิบัติ : การสร้างพื้นลู่-ลานกีฬา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์(ต่อ)

วิทยากรภาคปฏิบัติ

 

สมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม อาคารสำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ชั้น3 ห้อง 315

ติดต่อคุณภัณฑิลา ภูมิระเบียบ

โทรศัพท์ 0 2201 7161

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer dssnews