ประกาศ : ขอหยุดให้บริการทดสอบตัวอย่างชั่วคราวรายการต่อไปนี้

 

โครงสร้าง : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

 แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (บห.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานสารบรรณ งานเอกสารต่างๆ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระเบียบ คำสั่งของทางราชการ ระเบียบข้อบังคับ และจัดทำเอกสารต่างๆ
 • งานการเงินและงบประมาณ จัดทำแผน/ข้อมูลงบประมาณ บัญชี การเบิก-จ่าย จัดซื้อวัสดุภายในประเทศและต่างประเทศของสำนัก
 • งานบุคลากร ประสานงาน เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของบุคลากรของสำนัก
 • งานพัสดุ/อาคารสถานที่ ติดตามประสานงานดำเนินการส่งซ่อมพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนัก
 • รวบรวมจัดทำข้อมูล สถิติ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักประจำเดือน/ประจำปี
 • งานจัดเตรียมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมตามที่รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 (รป.1)   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 2 (รป.2)   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร  อาหารสัตว์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 (รป.3)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผลิตวัสดุอ้างอิงในสาขา การทดสอบ การทดสอบทางการแพทย์ การสอบเทียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางพารา พลาสติก กระดาษ แก้ว เซรามิก วัสดุก่อสร้าง ของเด็กเล่น สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา)
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มส่งเสริมความสามารถห้องปฏิบัติการ (สป.)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ส่งเสริมความสามารถ และจัดทำทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 • อบรมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ประเมิน, อนุกรรมการวิชาการ, กรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ, ผู้รับผิดชอบดำเนินรับผิดชอบรับรองห้องปฏิบัติ
 • จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ
 • จัดทำและปรับปรุงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯและผู้ประเมิน
 • จัดทำและปรับปรุงเว็บไซด์และเอกสารเผยแพร่
 • จัดทำและปรับปรุงระบบการรับรองออนไลน์
 • ส่งเสริมด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Service

OneStopServices  E-Learning  LabThai  ค้นหาอัตราค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่น่าสนใจ วศ.

คู่มือประชาชน ฯหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วศ.คู่มือด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 1. การพัฒนาระบบราชการ
 2. ข้อมูลหน่วยงาน
 3. กิจกรรมที่น่าสนใจ
 1. ประกาศรับสมัครงาน
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวอบรม/สัมมนา
 4. Infographic วศ.

........................................................................................................................readall

........................................................................................................................readall

........................................................................................................................readall

ช่องทางการติดต่อ วศ.

facebook

facebooklink

youtubehead

youtube