โครงสร้าง : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

 แบ่งเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเก็บและค้นหาเอกสารระเบียบคำสั่งของทางราชการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รวบรวมสถิติผลงานประจำเดือน จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมติดตามยอดการใช้จ่ายงบประมาณ และติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
          รับผิดชอบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบตาม ISO/IEC 17025 ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตาม ISO Guide 34 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ และเพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

 • กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีหน่วยงานรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศที่ได้รับการยอมรับร่วมในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาห้องปฏิบัติการในประเทศให้มีความพร้อมทั้งด้านการจัดการและด้านวิชาการ โดยให้ความรู้ด้านระบบคุณภาพและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้มีการใช้และพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
 • กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในประเทศสาขาต่างๆ โดยมีขอบข่ายการรับรองฯ ครอบคลุมด้านฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น น้ำตาล และผลิตภัณฑ์น้ำตาล อาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภาชนะบรรจุอาหาร และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง รองเท้าและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เซรามิก และแก้ว เคมีภัณฑ์ (เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการภายในประเทศ โดยมีขอบข่ายการรับรองใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการสอบเทียบ การทดสอบ และการทดสอบทางการแพทย์
 • กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ใน 5 สาขาได้แก่ Chemical position, Biological and clinical properties, Physical properties, Engineering properties and Miscellaneous
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ
        รับผิดชอบสำรวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ ฐานข้อมูลระบบบริหารการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ โดยเผยแพร่และบริหารจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศผ่านทางเว็บไซต์ http://labthai.dss.go.th
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
         รับผิดชอบแนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมสัมมนา เพื่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ของประเทศ และเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ข้อมูลแก่ห้องปฏิบัติการหน่วยงานเครือข่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Service

OneStopServices  E-Learning  LabThai  ค้นหาอัตราค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่น่าสนใจ วศ.

นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ฯนโยบายรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์ฯคู่มือประชาชน ฯหลักสูตรฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วศ.คู่มือด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 1. กิจกรรมที่น่าสนใจ
 2. ข้อมูลหน่วยงาน
 3. การพัฒนาระบบราชการ
 1. ประกาศรับสมัครงาน
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวอบรม/สัมมนา
 4. Infographic วศ.

........................................................................................................................readall

........................................................................................................................readall

........................................................................................................................readall

ช่องทางการติดต่อ วศ.

facebook

facebooklink

youtubehead

youtube