ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

รับสมัครพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา กลุ่มอำนวยการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มอำนวยการวิจัย  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดรับสมัครพนักงานธุรการ (จ้างเหมาบริการ)  จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน  จำนวน  12,300 บาท

- คุณสมบัติ

          วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป   ทุกสาขาวิชา 

          มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

          มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความกระตืนรือร้น  และมีความรับผิดชอบสูง

        - ลักษณะงาน

          การรับ – ส่ง หนังสือ,   การเบิกจ่ายพัสดุ,   การจัดเก็บ – ค้นหาเอกสาร,   การติดตาม – รวบรวม – บันทึกข้อมูล,  

          การประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก   ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

    - เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้

          1. รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 2 รูป

          2. สำเนาบัตรประชาชน                               จำนวน 1 ฉบับ

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน 1 ฉบับ

          4. สำเนาประกาศนียบัตร                             จำนวน 1 ฉบับ

          5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

          6. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

สนใจสมัครงานสามารถส่งเอกสารข้างต้น มาที่คุณพัชรีภรณ์  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มอำนวยการวิจัย  ห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร SAL กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โทรศัพท์  0 2201 7109  (ในวันและเวลาราชการ)

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th