ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่163/2561)ห้องสมุดกรมวิทย์ฯ (สท.) ผ่านการประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียว

 

 

E5 3 E5 4

E5 1 E5 2

21 กันยายน 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมี ดร ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สท. และเจ้าหน้าที่ สท. รับการตรวจประเมินจาก คณะผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน มี ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง เป็นหัวหน้าผู้ประเมิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมห้องสมุดเเห่งประเทศไทยฯ ว่าที่ผู้ตรวจประเมิน 12 ท่านและ ผู้สังเกตุการณ์ 4 ท่าน ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3

         กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดให้จัดระบบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการลดการใช้พลังงานของประเทศและช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน สนองตอบนโยบายประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายคุณภาพของกรมฯ โดยห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม การพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองห้องสมุดสีเขียวของ สท. มีผลการประเมินคือผ่านการประเมิน และกรมวิทยาศาสตร์บริการจะสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม ภาพ : คุณวุฒิ  ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th