ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่86/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นนำเทคโนโลยีลงพื้นที่ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

rsz s 8146322840489 rsz image 862d57c 

rsz s 8146420122739 rsz s 8146322885963

 20 มิถุนายน 2561 นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ และทีมงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทั้งลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่พัฒนากระบวนการผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการ จำนวน 1,950 ราย จาก 130 กลุ่ม
            ทั้งนี้ในการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ OTOP จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย กลุ่มสมุนไพรไม่ใช่อาหาร ได้แก่ กลุ่มสมุนไพรเหมือดแอ่ กลุ่มสมุนไพรผมสวย ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการสมุนไพรทั้ง 2 กลุ่ม มีความต้องการพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม และ กลุ่มผู้ผ้าทอ ได้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง กลุ่มผู้ทอผ้าไทบ้านกุดกาไต้ กลุ่มทอผ้าสี่ตะกร้อและผ้าขาวม้า และกลุ่มชุมชนผู้ไทวัดวังคำ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตแล้ว แต่ยังมีความต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพิ่มมากขึ้นทั้งการเพิ่มลวดลายและบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งทีมงานนักวิทยาศาสตร์จะได้นำข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ มาจัดทำแผนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะส่งผลต่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th