ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่79/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน

 

 

rsz img 6082 rsz img 6116

rsz img 6103 rsz img 6122

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง “ความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติ จาก ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกว่า 150 คน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561        ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้เป็น Smart Team.ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เทคโนโลยีบริการประชาชนทั้งในเรื่อง E-learning   M-learning และการให้บริการระบบ One Stop Service การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้กระบวนการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังให้ตระหนักถึงการป้องกันและรู้เท่าทันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งสร้างความตระหนักในการใช้งานด้านสารสนเทศของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและสารสนเทศ “Information Security” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงภัยคุกคามทาง       ไซเบอร์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ที่ต้องช่วยกันดูแลข้อมูลหรือสารสนเทศขององค์กรให้ถูกหลักและเทคนิค รวมถึงข้อควรระวังและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นการรองรับการทำงานในระบบข้าราชการไทย ตามนโยบายของรัฐบาล     ในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป/////

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th