ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่60/2561)กระทรวงวิทย์ฯ จัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” มุ่งเป้าขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

 

 

rsz 31958394 1826790594027312 7549056861316579328 n rsz 31950433 1826768187362886 5896597451497799680 n

rsz 32073949 1826767970696241 6027315425396654080 n rsz 32075857 1826768674029504 233414146639527936 n

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภูมิภาค อาทิ หน่วยงานในจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน สถาบันอุดมศึกษา บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เป้าหมายขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมีนางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน และนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้ให้ข้อมูลว่า การจัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานกับหน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายภูมิภาค ซึ่ง วศ. ได้รับงบประมาณดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วไปถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และจังหวัดน่าน รวมทั้งยังดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภายใน วท. หน่วยงานภาคการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในพื้นที่

            การดำเนินงานที่ผ่านมา วศ. ได้ร่วมกับ วว. เพื่อผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและข้อมูลผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า OTOP ทั้งในกลุ่ม อาหารและ เครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ของประดับและของที่ระลึก ให้ได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้วิสาหกิจชุมชนฐานรากตามเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครอบคลุมทุกภูมิภาค

     ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์นี้ มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและหน่วยงานเครือข่าย เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การบรรยายพิเศษ ทิศทางและแนวนโยบาย วิทย์แก้จน ของ วท. บรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเกษตรกรไทย และเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการเสวนายกระดับเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย วทน. การเสวนาพิเศษ ถึงเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มฝึกอบรม ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล การผลิตบล็อกประสานฯ การแปรรูปอาหาร การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการดูแลรักษา การวิเคราะห์ดิน/ปุ๋ย การย้อมสีเคมีปลอดภัยประหยัดน้ำและพลังงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้ยังมีการนิทรรศการ แสดงตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเห็นถึงถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th